1. Aanvullende bepalingen

Voor de wedstrijden van de competitie gelden het wedstrijdreglement voor zover daarnaar wordt verwezen in het competitie-reglement, het competitie-reglement van de K.N.B.B., laatste uitgave, het reglement van Heffingen en Maatregelen, het tuchtreglement van district Stedendriehoek, alsmede de hierna volgende aanvullende bepalingen. De aanvullende bepalingen gelden steeds voor het in de aanhef vermelde seizoen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider, eventueel, in overleg met het districtsbestuur en met inachtneming van de K.N.B.B.- reglementen.

2. Wedstrijdprogramma

Na de voorjaarsvergadering wordt het algemene wedstrijdprogramma voor het nieuwe seizoen vastgesteld door de competitieleider aan de hand van de ingeschreven teams.
Het volledige wedstrijdprogramma van elke klasse wordt vastgesteld en vervolgens op biljartpoint gepubliceerd.
De uitslagen en standen worden bijgehouden op biljartpoint.nl. Aanpassingen van het wedstrijdprogramma worden alleen bijgehouden op biljartpoint.

De districtskampioenronden worden gespeeld van NNB.
De gewestelijke tussenronden B- en C-klasse wordt gespeeld op 11-05-2019.
De gewestelijke finales B en C-klasse worden gespeeld op 25-05-2019.
De nationale finales worden gespeeld op NNB in Nieuwegein.

De tussenronden Dames-competitie wordt gespeeld op 19-05-2019.
De gewestelijke finale wordt gespeeld op 26-05-2019.

3. Contact met de competitieleider

Contact met de competitieleider bij voorkeur per e-mail en anders enkel telefonisch (dus geen whatsapp, facebook, oid). Telefonisch contact dient op beschaafde tijden (11.00 - 21.00 uur) te geschieden.

Alle communicatie vanuit Biljartpoint zal via e-mail verlopen. Bijvoorbeeld bij verhogingen en/of verzette wedstrijden. Door de e-mailadressen van de teamleiders en overige leden in de ledenadministratie van de KNBB correct op te nemen zullen deze ook worden toegevoegd aan Biljartpoint. Zorg dat dit op orde is, zodat je op de hoogte bent van belangrijke wijzigingen.

4. Moyenne

Het bepalen van het moyenne van een speler gebeurt op ieder moment volgens het CR.
M.b.t. het aanvangsmoyenne worden de resultaten van de regioronde van het voorafgaande seizoen niet meegenomen.
Spelers afkomstig uit een ander district, beginnen met het moyenne, dat door de wedstrijdleider van het andere district is doorgegeven aan de competitieleider, dan wel door onderzoek of op andere wijze door de competitieleider is bepaald.

Biljartpoint.nl verwerkt automatisch de meeste moyenneherzieningen. Nieuwe spelers worden na 4 partijen automatisch herzien, waarbij (indien een mailadres in de ledenadministratie is opgenomen) een mail wordt gestuurd aan diverse personen. De herziening rond de helft van de competitie gebeurt semi-automatisch. Zondags is ’s avonds op biljartpoint.nl het bijgewerkte moyenne zichtbaar en iedereen met een geldig mailadres wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Voor de bepaling of de 20%-regel moet worden toegepast zal, in afwijking van het reglement, een speler met een moyenne onder de ondergrens van de klasse waarin wordt gespeeld, worden beoordeeld alsof het moyenne tot de laagste interval van die klasse behoort.

5. Teamsamenstellingen

Vóór opgave van de teams dienen alle spelers opgegeven te zijn in de ledenadministratie. Teamleiders dienen een mailadres en telefoonnummer in de ledenadministratie te hebben opgenomen, eventueel dient dit te worden aangevuld met de opgegeven gegevens.
Deze contactgegevens worden weergegeven onder 'teamleiders', na te zijn ingelogd. Op biljartpoint worden geen contactgegevens weergegeven.

Voor een team mogen maximaal 8 spelers worden opgegeven. Een eenmaal opgegeven speler kan, wanneer hij/zij 1 of meer wedstrijden heeft gespeeld, niet uit de teamsamenstelling worden verwijderd. Een speler kan slechts in 1 team als vaste speler staan.

Een reservespeler mag in één seizoen slechts vijf partijen spelen in een team waar hij/zij reserve is. Heeft een reserve 5 partijen gespeeld, wordt hij automatisch geblokkeerd in het team waar hij/zij als reserve is opgegeven. Speelt een reserve een zesde partij, dan wordt deze reserve vaste speler van dit team. Is de speler reeds vaste speler van een ander team, dan is die zesde partij ongeldig en wordt de speler als niet opgekomen beschouwd.

De competitieleider zal uitsluitend schriftelijk (e-mail) een wijziging in de samenstelling van een team aanvaarden. Telefonisch doorgegeven wijzigingen worden niet in behandeling genomen. Een speler die aan een team wordt toegevoegd is pas speelgerechtigd wanneer het verenigingsbestuur van de competitieleider daarvoor toestemming heeft gekregen. Wijzigingen in de samenstelling van een team na aanvang van de tweede helft zijn niet toegestaan en worden dus niet meer geaccepteerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor nieuw toegetreden leden en bijzondere situaties, dit ter beoordeling door de competitieleider.

6. Klassenindeling.

Teams worden opgegeven voor een bepaalde klasse. De competitieleider verdeelt de teams in een klasse over verschillende poules, mocht dit nodig zijn. Poules worden ingedeeld op afstand. Daarna zal geprobeerd worden zoveel mogelijk rekening te houden met verzoeken gedaan via het inschrijvingsformulier. Dit is echter niet altijd mogelijk; het kan dus zo zijn dat een verzoek niet wordt ingewilligd.  De competitieleider is bevoegd om, als blijkt dat dit voor een goed competitieverloop noodzakelijk is, een team in een andere klasse in te delen als is opgegeven. De verenigingswedstrijdleider wordt hiervan in kennis gesteld.
Er worden zo min mogelijk poules van 11 of 12 teams gevormd om zoveel mogelijk wedstrijden te verkrijgen. Hierdoor kan het aantal teams per poule sterk verschillen.

7. Niet opkomen van een team.

Indien een team na 18.00 uur op de vastgestelde speeldatum afzegt, wordt dit beschouwd als zijnde niet opgekomen. Een team wordt ook geacht niet te zijn opgekomen, indien een half uur na het aangegeven tijdstip twee of meer spelers van dat team niet speelbereid in de aangewezen lokaliteit aanwezig zijn. Het in gebreke gebleven team krijgt een sanctie.
Latere komst van een speler is toegestaan, voor zover er geen wachttijden door ontstaan.

8. Verzetten van wedstrijden

Wedstrijden mogen niet worden uitgesteld! Het kan voorkomen dat een wedstrijd niet op de geplande speeldatum kan worden gespeeld. Indien dit zich voordoet dan dient u zelf tijdig met de tegenpartij een andere speeldatum overeen te komen. Deze nieuwe speeldatum dient zoveel mogelijk in dezelfde week te vallen en wanneer dat niet mogelijk is dient de wedstrijd vooruit gespeeld te worden. Kan dit niet, dan dient de wedstrijd binnen 2 weken te zijn gespeeld. Nadat een nieuwe speeldatum is afgesproken, dient deze op biljartpoint.nl te worden ingevoerd in de week van de originele speeldatum. Wordt niet tijdig een speeldatum ingevoerd, kan de competitieleider de wedstrijd opnieuw inplannen, waarna geen verzetten meer mogelijk is.
Wedstrijden gepland op 2e paasdag en in de week van carnaval, of andere dagen waarvan men vooruit al weet dat het team niet wil of kan spelen, dienen altijd vooruit gespeeld te worden. Uitstel is in deze niet toegestaan.
Wedstrijden uit de eerste helft van de competitie moeten voor de herzieningsdatum zijn gespeeld en ingevoerd op biljartpoint.nl.
Ter voorkoming van beïnvloeding van het competitieverloop mogen geen wedstrijden worden uitgesteld van of naar de laatste drie competitieweken zonder uitdrukkelijk overleg met de districtscompetitieleider.

Contactgegevens van teamleiders zijn, ivm de wet bescherming persoonsgegevens, alleen in te zien op standbeheer.biljartpoint.nl. Hiervoor dient men te zijn ingelogd.

9. Dubbelpartijen

Er mag ten hoogste één speler van een team in dezelfde wedstrijd een dubbelpartij spelen. Alleen de speler die als laatste is opgesteld, mag de dubbelpartij spelen. Deze partij dient hij te spelen tegen de speler van het andere team die eveneens als laatste is opgesteld. De partijlengte van de speler wordt voor de dubbelpartij met twee intervallen verhoogd.
In het seizoen mogen maximaal 6 dubbelpartijen door een speler worden gespeeld. In de laatste 3 competitieronden mogen er geen dubbelpartijen meer worden gespeeld. Bij overschrijding van het maximale aantal dubbelpartijen, is de partij ongeldig. Het spelen van een foutieve dubbelpartij heeft consequenties. Dit geldt voor beide teams.

10. Beslissingswedstrijden en Regio afvaardiging

Aan het einde van het seizoen kan er voor iedere klasse een kampioensronde worden gespeeld ter bepaling van het team dat zich kampioen van het district mag noemen en welke teams ons district in de gewestelijke ronde zullen vertegenwoordigen.
Er wordt gespeeld volgens een schema, dat door de districtscompetitieleider vast wordt gesteld. Tijdens de kampioensronde wordt in alle klassen met 3 spelers per team gespeeld.

Tijdens de gewestelijke ronde wordt in alle klassen met 3 spelers per team gespeeld. Spelers, welke minder dan vier wedstrijden hebben gespeeld, mogen niet deelnemen aan een gewestelijke of nationale finale (eventueel dispensatie voor districtsfinale en te spelen gewestelijke voorronden). Voor de aanvang van de gewestelijke voorronden worden de moyennes aangepast c.q. verhoogd, echter nooit verlaagd.
Voor het spelen van gewestelijke voorronden en de daarop volgende finales, worden de deelnemende teams verzocht, een club- of districtsarbiter mee te nemen.

11. Kledingeisen

De deelnemende teams dienen gekleed te zijn volgens het geldende CR. Alleen met vooraf verkregen toestemming van het districtsbestuur kan van dit reglement worden afgeweken. Het afwijkende tenue moet ter goedkeuring worden gemeld bij de competitieleider.
Verenigingen dienen er zorg voor te dragen, dat hun leden aan de kledingeisen voldoen.

Indien een speler zonder geldige reden niet aan de kledingeisen, zoals hier bedoeld, kan of wil voldoen, dient door de teamleiders een aantekening op het wedstrijdformulier te worden gemaakt bij bijzonderheden. Zowel de speler, als zijn vereniging kunnen een sanctie krijgen.

12. Invullen wedstrijdformulieren

De uitslagformulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld. Voor een snelle en juiste verwerking van de uitslagen is een correcte invulling van groot belang. Denk daarbij vooral aan de teamnummers en bondsnummers.
De papieren versie van het wedstrijdformulier hoeft u niet op te sturen, maar moet u wel, samen met de tellijsten, bewaren tot na de gewestelijke finale. De competitieleider kan deze opvragen.
Elk team is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van de uitslagen in Biljartpoint. (Inlogcodes worden naar de vereniging gemaild indien daarom wordt verzocht) Na afloop van een gespeelde wedstrijd hebben de teams 48 uur de tijd om de uitslag in te voeren. Op het niet tijdig invoeren van de wedstrijduitslag staat een administratieve heffing.
Dit alles om de standen up-to-date te houden!