Toekomstige structuur KNBB (2)

Bestuurlijk nieuws.

Onlangs stelden wij de verenigingsbesturen op de hoogte van het voornemen binnen de KNBB  de structuur aan te passen en te komen tot één enkele bestuurslaag voor alle geledingen binnen de KNBB.
Wij hebben in betreffende mededeling de mogelijkheid geboden hierover op districtsniveau van gedachten te wisselen, voorafgaande aan de alg ledenvergadering van Carambole op 19 oktober as. In deze AVE-KVC  zal een besluit worden genomen mbt de gedane voorstellen in het rapport Donkervoort.

Wij kunnen u thans laten weten dat er geen behoefte is aan een bespreking vooraf op districtsniveau. Er zijn wel een beperkt aantal reacties binnengekomen; alle in de sfeer van geen bezwaar, maar geen enkele vraag naar een bespreking op districtsniveau.

Dat betekent dat wij, als gezegd, op 19 oktober 2013  zullen aangeven dat ons district voorstander is van een structuurwijziging, als voorgesteld in het rapport Donkervoort.
Wij zullen u over de afloop van dit agendapunt op de alg ledenvergadering van KVC nader informeren via onze site.

Het districtsbestuur.

Aanpassing speelschema

Per direct is op deze site onder PK - Downloads een aangepast speelschema voorronde gepubliceerd.
Dit speelschema is aangepast aan het gebruik van PKSpecial.

Toekomstige structuur KNBB

Aan de verenigingen binnen het district Stedendriehoek van de KNBB,

Momenteel en dat zal u niet zijn ontgaan is er een discussie gaande binnen de KNBB over een nieuwe structuur voor de KNBB als geheel. Onder meer in het blad Biljart Totaal heeft u daarover kunnen lezen.
Het bestuur van de Vereniging Carambole is van mening dat de in 2008 verkregen zelfstandigheid binnen de KNBB achteraf toch onvoldoende is, om een geheel eigen beleid te ontwikkelen.  Dit leidde tot onvrede en tot verschillen van inzichten, welke in toenemende mate de relatie tot en de samenwerking met met name het bondsbestuur onder druk plaatste.  Ook de nieuwe samenstelling van de bondsraad geeft in dat opzicht geen garanties.
Teneinde hieraan een wending te geven heeft het KVC (KNBB Vereniging Carambole) bestuur het initiatief genomen tot een gesprek met de overige secties binnen de KNBB om na te denken hoe dit probleem getackeld zou kunnen worden. De uitkomsten hebben geleid tot een notitie "Donkervoort" (organisatie-advies bureau) welke adviseert te komen tot één bestuurslaag binnen de gehele KNBB.
Geen secties meer. Één bestuurslaag met daaronder  technische commissies voor de verschillende keudisciplines. Dit moet ervoor zorg dragen dat de alsmaar voortdurende discussies over zeggenschap, verantwoordelijkheden en al wat dies meer zij, worden uitgebannen. Die blijven teveel de agenda's  beheersen in de huidige constellatie en blokkeren daarmee andere ontwikkelingen die hoog nodig om prioriteit vragen. Denk aan ledenverlies, automatisering, wedstrijdadministratie enzv.
De districten, lid van KVC moeten in Oktober 2013 een besluit nemen in de ALV van Carambole of men hiermee kan instemmen.

In grote lijnen komt het erop neer dat je als biljarter (lid zijnde van een lokale vereniging aangesloten bij de KNBB) lid wordt van de KNBB.
Dat je wedstrijdtechnisch wordt ingedeeld (geografisch) in een district.
De districten vertegenwoordigen de biljarter binnen de KNBB middels de algemene Leden Vergadering. Daarin schuilt niet zo heel veel nieuws.
Maar als gevolg van de opheffing van secties zullen op den duur ook de andere keusporten (Driebanden Pool en Snooker) in (de) districten opgaan.

Het eindmodel is dat er één KNBB  bestuur resteert. (zoals gezegd met technische wedstrijd commissies)
Daarboven  de Algemene Ledenvergadering middels de vertegenwoordiging door districtsbesturen.
Daarmee wordt de organisatie-structuur platter gemaakt, de huidige complexiteit met alle narigheid van dien is weg, en de leden kunnen getrapt via hun vereniging, vervolgens de districten hun invloed uitoefenen.

Is er een alternatief? Zult u zich afvragen.
Ja, die is er en houdt in dat Carambole de KNBB verlaat en zelfstandig wordt.
Maar de consequenties daarvan zij dermate ingewikkeld, veelomvattend en risicovol, met name ook financieel, het uitstappen van districten enzv., dat wij dat in geen enkel opzicht een optie vinden.

Het moge duidelijk zijn, dat wij als districtsbestuur voorstander zijn van  een structuuraanpassing en op 19 oktober  2013 dan ook voor de aanpassing van de structuur van de KNBB zullen stemmen.
Wij realiseren ons echter dat het goed mogelijk is dat u als verenigingen binnen ons district hierover, vooraf nader geïnformeerd wilt worden en uw invloed wilt kunnen uitoefenen op dit punt.
Als u dat kenbaar maakt zullen wij hiervoor een extra ALV organiseren voor 19 oktober zodat u die gelegenheid ook daadwerkelijk heeft. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken voor 20  september 2013 bij het secretariaat, zodat ons dan nog 14 dagen resteren deze vergadering uit te schrijven.
Mocht het niet wenselijk blijken dan zullen wij u daarvan middels onze site op de hoogte stellen. In het andere geval ontvangt u de uitnodiging.
Uiteraard zullen wij in beide gevallen u op de hoogte stellen van het besluit op 19 oktober 2013 Dat zullen we dan doen via onze site.

Het Districtsbestuur.

Wedstrijdkleding Finales Pk's

  • Een effen pantalon, niet zijnde van (imitatie-) leer, rib of spijkerstof. In plaats van een pantalon is het dames toegestaan een effen rok te dragen , niet zijnde van (imitatie-) leer, rib of spijkerstof.
  • Een polo shirt met korte of lange mouw of een effen overhemd met korte of lange mouw. Indien een speler een kledingstuk draagt met lange mouwen, dan dienen de mouwen lang te worden gedragen.
  • Het is toegestaan over het overhemd een (smoking-) vest, een trui, een slip over of een spencer te dragen, niet zijnde van (imitatie-) leer. Voor en achterkant mogen van kleur verschillen. Een vlinder strik of stropdas is toegestaan maar niet verplicht. Indien geen strik of stropdas wordt gedragen is het toegestaan uitsluitend het bovenste knoopje van het overhemd of van het poloshirt los te laten.
  • Eventuele bretels dienen niet zichtbaar te worden gedragen.
  • Schoenen, niet zijnde sportschoenen, sandalen, slippers of klompen, dienen effen te zijn.
  • Sokken of kousen dienen effen te zijn.
  • Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op linker borst hoogte te dragen, hetzij op het polo shirt, hetzij op het overhemd, indien uitsluitend in een overhemd wordt gespeeld, hetzij op het kledingstuk, dat over het overhemd wordt gedragen. De oppervlakte van het clubembleem mag niet groter zijn dan 100 cm².
  • Leden van dezelfde vereniging, die aan een teamwedstrijd deelnemen, dienen als team herkenbaar te zijn en derhalve identiek te zijn gekleed.

Waar is de Wijvekatebeker

Het spelen om de Wijvekatebeker heeft zijn oorsprong in Biljartcentrum 'De Dam' in Deventer. Nu niet meer om deze trofee gespeeld wordt, zou het bestuur van 'De Dam' het op prijs stellen indien de beker terug zou komen. De beker krijgt dan hier een leuke plaats.

Indien iemand weet waar deze trofee zich bevindt, gelieve contact op te nemen met Wim Schipper of met de lokaliteit.

Resume ALV 11-05-2012

Resumé van de op 11 mei 2012 gehouden Algemene ledenvergadering van het district.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste  zaken die in deze vergadering aan de orde kwamen.

Reistijden
In de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de reistijden bij de indeling van de competitie i.v.m afstanden en laat thuis komen.
Voor zover mogelijk zal de wedstrijdleiding hieraan meewerken.

Rookbeleid
Opnieuw is het rookbeleid onderwerp van gesprek.
Districten gaan hier op verschillende manieren mee om.
Voor ons district geldt dat wanneer een team i.v.m. het rookbeleid van een vereniging daar absoluut niet kan spelen, de teamleiders met elkaar in overleg gaan en een alternatieve locatie bespreken. Dit zal veelal de thuislocatie zijn, waar niet gerookt wordt, hetgeen impliceert dat de uitwedstrijd een thuiswedstrijd wordt.
Geconstateerd wordt dat het toch onduidelijk blijft met het rookbeleid, zolang de wetgever hierover onduidelijk blijft en er geen handhavingcontrole is.
Aan verenigingen wordt gevraagd in deze netjes en fatsoenlijk met elkaar om te gaan, met respect voor elkaar.

Arbitrage
Het bestuur wil zich via Hans Jacobs verder oriënteren met betrekking tot de mogelijkheid op een eenvoudiger manier arbiters tot clubarbiter te kunnen opleiden, om daarmee het nijpende tekort aan arbiters aan te pakken.

Financiën
De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld. Het boekjaar is met verlies afgesloten, maar de reserves waren meer dan toereikend maar zijn daarmee inmiddels wel licht onder de norm die we ons gesteld hadden gedaald.
De begroting voor het inmiddels lopende jaar 2012 ondervindt meer problemen in de vergadering.
Teneinde de reserves weer op het vastgestelde niveau te krijgen werd voorgesteld de contributies weer terug gaan brengen naar het oude niveau.
Hiertegen wordt bezwaar gemaakt, omdat sommige verenigingen hun contributie beleid afstemmen op dat van het district.  Dat is nu niet meer mogelijk, waardoor problemen ontstaan bij deze verenigingen.
Besloten wordt de verhoging voor 2012 niet door te voeren en in  de najaarsvergadering van 2012 de contributie vast te stellen voor 2013 en daarna.

Bestuur
Het bestuur is inmiddels, doordat zowel Richard Kuiper als Hans Post zich als bestuurslid hebben teruggetrokken, geslonken tot  drie personen.
Voor de komende periode – seizoen 2012-2013  is een noodoplossing gevonden, doordat Richard Kuiper de competitie blijft organiseren. Richard blijft ook aan als webmaster.
Voor de organisatie van de PK’s moet nog een oplossing worden gevonden.
De voorzitter is als bestuurder verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en aanspreekpunt op bestuurlijk niveau. Voor praktische zaken is het wenselijk rechtstreeks met de betreffende mensen contact op te nemen.

(inmiddels is het als volgt opgelost. Richard Kuiper doet de PK’s libre, Peter Spanjersbergh de PK’s driebanden en Jaap Kuiper doet de PK's bandstoten en nationaal.
Dit is echter een tijdelijke maatregel geldend voor 2012. Wij doen hierbij dan ook nu al een oproep voor zowel de functie van wedstrijdleider als die van PK leider voor de periode na april/ mei 2013. Komt daar geen oplossing voor dan moet gevreesd worden dat we niet meer in staat zullen zijn beide competities te organiseren.)

We doen hierbij een dringend beroep op leden van de verenigingen om na te denken over het op zich willen nemen van verantwoordelijkheden in bestuurlijke zin. Als we niet meer willen besturen houdt het op. Het kost relatief niet erg veel tijd en het is ook best leuk dit een aantal jaren te doen.

Vervolgens worden de prijzen die het afgelopen seizoen zijn behaald uitgereikt.

De vergadering wordt besloten met een drankje onder dankzegging aan de familie  Korderijnk, die zoals gebruikelijk de zaal om niet ter beschikking stelde voor deze algemene ledenvergadering.

NK Jeugd 2012

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni wordt de finale van het kampioenschap van Nederland landscompetitie jeugd gespeeld bij JBV Amorti te Zevenbergen. (uitnoding als bijlage onderaan dit artikel)

Uit ons district, spelend in onderstaande teams, doen mee:

Gewest Noord-Oost Nederland 1
Glenn Grolleman van The City Dibo
Jessie Wind van de JBV

Gewest Noord-Oost Nederland 2
Dennis valk van The City Dibo
Ramon Grolleman van The City Dibo
Sander Groot Wesseldijk van de JBV

Reserve voor beide teams is Felicia van de Beld

Het bestuur van Stedendriehoek wenst hun allen veel succes.

Attachments:
Download this file (FL2012Jeugd.pdf)Uitnodiging NK Jeugd 2012[ ]88 kB

Besluit gebruik AVE-systeem

Als besluit op het bericht over het Avé-systeem heeft de Commissie PK het volgende besloten.
Clubgenoten dienen in de 1e ronde tegen elkaar uit te komen. Bij meer als 2 clubgenoten is dat alleen van toepassing op de 2 hoogst geplaatste.
Voor gewestelijke finales is overigens diezelfde regel van toepassing maar dan op districtgenoten.
Volgorde van de spelers op de uitnodiging wordt hiertoe anders weergegeven.
Wij zijn van mening dat de finales zo op z’n eerlijk mogelijke manier verloopt.