Inloggen lukt niet

Door omstandigheden is het niet meer mogelijk op deze site in te loggen.

Contactgegevens van teamleiders zijn op te vragen in biljartpoint na te zijn ingelogd.

puntentelling

Op 07-05-2015 heeft de ALV besloten om voor de C2 het 10-puntensysteem te blijven hanteren. Dit wordt ook wel het belgische systeem genoemd.

Tevens heeft de ALV besloten voor de C1 de pilot met het 9-puntensysteem te handhaven. Het betreft hier een proef, welke vorig op verzoek van het bondsbureau aan de ALV is voorgelegd. De reacties op de puntentelling zijn doorgegeven aan het bondsbureau.

Wijziging moyenneberekening en moyennetabellen

Onderstaande is aangepast aan wijzigingen, ontavngen 27-05-2015

De Commissie Breedtesport (CB) heeft als streven de reglementen te vereenvoudigen.

De CB heeft voorstellen gedaan, waarbij wijzigingen plaatsvinden in de moyennetabellen en de wijze waarop het moyenne wordt berekend.

De moyenneberekening is afgeleid van de moyenneberekening zoals dat gebeurd in de kadercompetitie.

De moyennetabellen tonen een aanpassing van de C-klassen van 3 naar 4 klassen. De afvaardiging, waarover afspraken gemaakt zijn bij de herziening van de C-competitie van 5 naar 3 klassen, gaan op de schop; Per klasse nog maar 2 gewestelijk afgevaardigde naar het NK. Het spelen van een dubbelpartij moet volgens de tabel met 2 intervallen hoger, waar het het afgelopen seizoen nog 1 interval was.

Bovenstaande betekent dat er meerdere wijzigingen in het competitiereglement volgen. Deze zijn echter niet bekend gemaakt en zullen waarschijnlijk pas rond 1 augustus bekend zijn.

KNBB nieuwsbrief 12-2014

De KNBB heeft haar opleiding tot biljartinstructeur vernieuwd. Deze nieuwsbrief van de KNBB gaat hierover.

Attachments:
Download this file (knbb_nb_20141201.pdf)Nieuwsbrief december 2014[ ]155 kB

Misbruik ledenadministratie

In de ledenadministratie komt het steeds vaker voor dat reeds bestaande leden worden aangemeld met een nieuw bondsnummer. Dit is niet de bedoeling en dient te worden gecorrigeerd. De eventuele extra kosten zijn voor het lid en dienen altijd te worden betaald.

Tevens levert het problemen op bij competitie en pk. Wordt namelijk bv geconstateerd dat een speler niet speelt volgens zijn officiële moyenne agv oneerlijk handelen, zijn resultaten niet geldig en dienen gecorrigeerd te worden. Het maakt hierbij niet uit of dit `oneerlijk handelen` met opzet of per ongeluk is gedaan.

Arbiters gezocht!

Omdat het district (te) weinig arbiters heeft, naderen we het punt waarop wedstrijden niet meer georganiseerd gaan worden. Dit kan betekenen dat spelers van het district uitgesloten worden van deelname aan officiële wedstrijden, zowel regionaal als nationaal.
Het bestuur van Stedendriehoek vraagt daarom uw aandacht voor het volgende:

  • Het arbiterskorps is dringend toe aan uitbreiding van het aantal gediplomeerde arbiters. Hiertoe wil het bestuur van Stedendriehoek een cursus clubarbiter organiseren. Dit kan alleen bij voldoende aanmeldingen. Als arbiter zul je 1 á 2 weekenden per seizoen worden ingezet bij wedstrijden vallend onder de verantwoording van het district. In overleg zal een rooster worden ingevuld.
  • Het bestuur wil een poule samenstellen van personen die wel willen worden ingezet als arbiter, maar niet officieel arbiter willen worden.
    Deze personen zullen worden benaderd om gaten in het arbitersrooster te vullen.

Vragen en/of aanmelding gaarne per mail naar Richard Kuiper.

Contributie / inschrijfgeld

Tijdens de afgelopen najaarsvergadering is besloten de contributie voor de districtsvereniging  Stedendriehoek voor 2014 als volgt vast te stellen:

Lidmaatschap senioren (inclusief de jeugdbijdrage)     € 10,50
Lidmaatschap junioren    
     
Inschrijving competitie   € 10,00
Inschrijving PK   € 10,00

 

Voor de opbouw van de contributie aan de KVC word verwezen naar de site van KVC.

Toekomstige structuur KNBB (3)

Bestuurlijke vernieuwing van de KNBB.

Zoals toegezegd willen wij u hierbij informeren over de voortgang van de discussie over een nieuwe structuur voor de KNBB. In de algemene vergadering van KNBB Vereniging Carambole gehouden op 19 oktober 2013 is unaniem besloten de bestuurlijke structuur van de KNBB aan te passen naar het model zoals dat is geschetst in het rapport Donkervoort.

Onderstaand herhalen we nog maar eens even welke veranderingen dat tot gevolg heeft.

Die nieuwe structuur kenmerkt zich met name in het feit, dat binnen de gehele KNBB er nog maar één bestuurslaag zal resteren; het Bondsbestuur.
Besluiten die de competentie van het bondsbestuur te boven gaan zullen moeten worden genomen door de algemene ledenvergadering van de KNBB bestaande uit de districten zoals wij die al kennen als carambole, aangevuld met nieuwe districten  waarin opgenomen Pool, Snooker en Driebanden.
Stemgerechtigden in de algemene ledenvergadering zijn de daartoe door elk district aangewezen stemgerechtigde afgevaardigde. Veelal zal dat de voorzitter van het district zijn, hetgeen ook op dat vlak eisen stelt aan deze functie binnen het district.
Deze algemene ledenvergadering beslist dus over de voorgenomen beleidsplannen voor de gehele  KNBB en benoemt uit zijn midden ook het toezichthoudende orgaan. Zeg maar een meer uitgebreide FAC, waarin alleen mensen worden benoemd wanneer zij beantwoorden aan een vooraf hiervoor opgesteld profiel. (Dus kennis en kunde). Deze FAC zal zich ook bezighouden met de beoordeling van plannen en de uitvoering daarvan onder leiding van het bondsbestuur en daarover rapporteren aan de algemene ledenvergadering.

Onder het bondsbestuur komen een viertal commissies te hangen die verantwoordelijk worden voor het wedstrijdwezen en de reglementen van de (nu nog 4) secties, maar straks disciplines geheten.
Elke discipline krijgt na accordering van de plannen die men heeft, een budget voor de uitvoering ervan en men dient verantwoording af te leggen over het gebruik van het budget. Dus geen vrijblijvendheid en in principe dient elke discipline, zoals dat heet, de eigen broek op te houden.

Met deze structurele aanpassing wordt de organisatie aanmerkelijk vlakker en worden de communicatielijnen aanzienlijk korter.
We gaan van zo’n dertig bestuurders terug naar zo’n 7 bestuurders, bestaande uit een kernbestuur van drie zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met vaktechnische bestuurders voor bijvb PR Communicatie; Bestuurder topsport etc..
Deze bestuurders leiden de KNBB in zijn totaal.

Er is  één toezichthouder:
De Algemene ledenvergadering 
En niet zoals nu 4 secties met daarboven nog weer 4 sectievergaderingen, met het risico dat het allemaal verwatert en tot misverstanden en competentiediscussies leidt.

De uitwerking van een en ander zal door een overgangsbestuur, bestaande uit een aantal bestuurders die nu binnen de secties als bestuurder werken, aangevuld met het bondsbestuur ter hand worden genomen. Als leidraad hiervoor, dient eerder genoemd rapport Donkervoort.
Verwacht wordt dat de uitwerking van een en ander plm een jaar in beslag zal gaan nemen en dat met ingang van 1 januari 2015 de nieuwe structuur in werking zal treden, waarna de benoeming van de, op basis van een profiel  nieuw geworven, bondsbestuurders zal plaatsvinden door en in de eerste daarna te houden algemene ledenvergadering.

Het KVC bestuur heeft in deze algemene ledenvergadering toegezegd, dat er frequent teruggerapporteerd zal worden over de voortgang van het proces.
Voor zover nodig zullen wij u via deze site regelmatig bijpraten.

Als bestuur van uw district onderschrijven wij volledig deze nieuwe aanpak. De KNBB bleek de laatste jaren geen “bal te kunnen raken” vanwege een veel te logge structuur, waardoor nieuwe initiatieven geen enkele kans kregen tot realisatie.
Wij verwachten dat vanaf 2015 er nieuw elan door de organisatie gaat stromen en hopelijk slagen wij er ook in biljarten weer echt op de agenda te krijgen, met als gevolg een toenemend aantal biljarters aan tafel..

Het bestuur
District Stedendriehoek