Ad Vermeulen onderscheiden

Ad Vermeulen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de nationale lintjesregen van 2017 is een afvaardiging van het districtsbestuur aanwezig geweest bij de uitreiking van deze onderscheiding aan Ad Vermeulen, waartoe het districtsbestuur voordracht heeft gedaan.

Ad heeft zich ingezet op vele fronten. Hij groeide uit tot een gewaardeerd bestuurder, was ruim zes jaar districtsvoorzitter en groeide als arbiter door tot het allerhoogst bereikbare in dit 'vak'. Hij werd een icoon in reglementenkennis, leidde o.a. in geheel het land honderden arbiters op en was 25 jaar lang columnist en vraagbaak in arbitrage- en reglementenzaken in het maandblad 'BiljartTotaal'.

Vanwege al zijn verdienste voor de biljartsport heeft hij al verschillende onderscheidingen en eretitels gekregen en werd hij tijdens deze lintjesregen geridderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

"En dit is de mooiste van allemaal, ik ben helemaal overdonderd. Ik hang het lintje in mijn kast, tussen alle biljartprijzen.", aldus een zichtbaar geroerde Ad Vermeulen.

NV 3GR-2 niet in Stedendriehoek

Omdat geen locatie beschikbaar is, is de nationale voorwedstrijd driebanden-groot 2e klasse teruggegeven.
De nationale wedstrijdleider tracht de poule ergens anders onder te brengen.

Aantal finalisten in DF

Er is enige verwarring ontstaan over het aantal finalisten bij een finale. Ten onrechte werd er gedacht dat dit afhankelijk is van het aantal inschrijvingen; dit is niet correct.
Het aantal finalisten is afhankelijk van het aantal spelers dat daadwerkelijk heeft meegedaan aan de voorronde; het aantal deelnemers.

Tijdens de voorronde driebanden-klein 2e klasse zijn door deze verwarring verkeerde verwachtingen geschept. Om betreffende spelers tegemoet te komen, heeft het bestuur besloten de finale driebanden-klein 2e klasse te laten spelen met 8 finalisten. Dit is een éénmalige uitzondering op de regel.


Hieronder nogmaals hoe het zit..

Het aantal finalisten is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de voorronde:
Aantal deelnemers  Aantal finalisten
  4 t/m 9  Directe finale
10 t/m 16  6
17 of meer  8

Dit houd in dat het aantal finalisten voor een finale pas wordt bepaald, nadat de voorronde is gespeeld.

Vergoeding finales

Tijdens de bestuursvergadering van 7 september is besloten de vergoeding voor finales en nationale voorrondes te verlagen. Achterliggende gedachte is het `niet terugzien` van de gegeven vergoeding tijdens een evenement en een gewijzigd beleid mbt de prijzen en medailles.

vergoeding finales district en gewest
 vrijdag  € 25,00
 zaterdag/zondag p.d.  € 50,00
 
vergoeding nationale voorronde
vrijdag/zaterdag/zondag p.d. € 25,00

Gewijzigde benaming arbiterniveau's

Sedert enige tijd is de benaming voor de verschillende niveau's gewijzigd. Info en uitleg is terug te vinden op de site van de KNBB en zal hier niet nogmaals worden gepubliceerd.

Op deze site zijn de diverse benamingen aangepast waar het actuele informatie betreft.

Inschrijven PK's

De inschrijving voor de PK's zijn geopend. Inschrijven kan alleen via de eigen vereniging en dient te worden gedaan door wedstrijdleider/secretaris. Inschrijvingen op persoonlijke titel worden niet behandeld.

Voor vragen/opmerkingen kan een ieder terecht bij het eigen verenigingsbestuur.
Verenigingen zijn ondertussen geïnformeerd.

Reglementswijzigingen

Betref: wijzigingen Landscompetitie 2016-2017

Aan de besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van KVC

Beste mensen,

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie Breedtesport hebben we de ontvangen reacties op onze voorstellen betreffende de nieuwe Landscompetitie besproken. We zijn van mening dat deze wijze een goede manier is om landelijk draagvlak te krijgen voor de wijzigingen.

Voor de Landscompetitie voor het seizoen 2016-2017 hebben wij op basis van de reacties van de districten het volgende besloten:

 • De tabellen van seizoen 2015-2016 blijven voor seizoen 2016-2017 ongewijzigd. De CBCadviseert deze tabellen op districtsniveau ongewijzigd toe te passen.
 • Districten mogen voor het creëren van een evenwichtigere competitie eventueel afwijken van de vastgestelde boven- en/of ondergrenzen. Wanneer districten besluiten af te wijken, moet zich goed realiseren dat de spelers van een team binnen de officiële moyenne grenzen van de betreffende klasse moeten passen om aan de vervolgrondes deel te mogen nemen. Indien een district voor de districtscompetitie afwijkende tabellen wil gebruiken, dan dient het district dit kenbaar te maken bij Ruud Hudepohl. Ruud Hudepohl zorgt er vervolgens voor dat dit doorgegeven wordt aan BiljartPoint.
 • Voor de goede orde de officiële moyenne grenzen van de tabellen van de libre competitie:
  C4  0,00 tot 1,40   Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 1,40 en 2,00 toegestaan.
  C3  1,00 tot 2,40   Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 2,40 en 3,40 toegestaan.
  C2  2,00 tot 4,00   Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 4,00 en 6,00 toegestaan.
  C1  3,00 tot 15,00 Drietallen, boven 15,00 moyenne kiest men een andere spelsoort.
  Voor de C1 merkt de CBC het volgende op: Spelers met een moyenne boven de 15,00 gemiddeld, die in de districtsronde libre blijven spelen tot een gemiddelde van 25,00, worden voor de Gewestelijke- en Nationale finale ingeschaald in de naastgelegen discipline met het daarbij behorende aantal caramboles. Het advies van de CBC is derhalve, om deze spelers bij overschrijding van 15,00 over te laten stappen naar de volgende discipline.
 • Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel gemiddelde” na 4 wedstrijden een “officieel gemiddelde”. Het gemiddelde kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt.
 • Op de helft van de competitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd en met maximaal één interval worden verlaagd. Deze wijze van herzien wordt standaard door BiljartPoint toegepast. Indien districten niet halverwege willen verlagen, dan mag de districtswedstrijdleider de verlaging ongedaan maken.
 • Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde is het aanvangsgemiddelde van de competitie 2017-2018. Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale en Nationale finale wordt men niet verlaagd! Een eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen.
 • Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke rondes en Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.
 • In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om matchpunten en partijpunten. Een gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar van de wedstrijd en krijgt 2 matchpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, krijgen zij beiden 1 matchpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- of  Nationale finale het aantal matchpunten van 2 teams gelijk zijn, dan is het team met het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het carambolepercentage welk team kampioen is.  

Persoonlijke kampioenschappen.

De CBC is momenteel druk bezig met de hervormingen van de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2017-2018. Wij willen onze voorstellen op dezelfde manier communiceren met de districten en de gewesten zoals we nu de Landscompetitie 2016-2017 hebben gecommuniceerd. Omdat we daar nu tijdig mee starten, kunnen we ruimere tijdlijnen hanteren voor de terugkoppeling vanuit de districten, zodat de districten voldoende tijd hebben om hun achterban te raadplegen.

In de enquête werd ook een vraag gesteld over het organiseren van een Gewestelijke finale op 2 dagen. In het kader van “meten is weten” wordt volgend seizoen de Gewestelijke finale van hoofdklasse libre, hoofdklasse driebanden en tweede klasse bandstoten in 2 dagen gespeeld. Op basis van de evaluatie van deze kampioenschappen zullen een besluit genomen worden om hier mee door te gaan of niet.

De basis voor het spelen van een Gewestelijke finale in 2 dagen is de Poule Marseillaise. Om het kampioenschap langer spannend te houden voeren we echter de volgende wijziging door:

 • 8 spelers worden verdeeld in 2 poules A en B. Men speelt in een halve competitie om de plaatsen 1 t/m 4 in de poule. Elke deelnemer heeft dan 3 wedstrijden gespeeld. Vervolgens spelen de nummers 1 en 2 van beide poules tegen elkaar. Ook de nummers 3 en 4 van beide poules spelen tegen elkaar. Op deze manier hebben alle deelnemers in 2 dagen 5 partijen gespeeld. Alle wedstrijden die gespeeld zijn tellen mee voor de ranglijst van het kampioenschap.
  Schematisch ziet dit er als volgt uit:
  Begin van het kampioenschap Na de poulefase is de stand
  Poule A Poule B Poule A Poule B
  Frans Janneke 1. Wim 1. Hans
  Piet Ad 2. Frans 2. Janneke
  Wim Hans 3. Karel 3.Ruud
  Karel Ruud 4. Piet 4. Ad
  Na de poule fase spelen de nummers 1 en 2 van poule A tegen de nummers 1 en 2 van poule B om de plaatsen 1 t/m 4 en de nummers 3 en 4 van beide poules om de plaatsen 5 t/m 8

 In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijzigingen voor het seizoen 2016-2017 teken ik met vriendelijke groet, namens de CBC,

Piet Verschure  
Voorzitter CBC  
Portefeuillehouder wedstrijdzaken KVC

Ad Vermeulen gehuldigd

In de najaarsvergadering van het district 'Stedendriehoek' is aan erelid Ad Vermeulen de oorkonde uitgereikt voor zijn 50-jarige lidmaatschap van de KNBB. De oorkonde werd hem overhandigd door Gerrit van de Put, die op verzoek van het districtsbestuur namens het hoofdbestuur acte de présence gaf.

De 81-jarige Vermeulen, die op 14-jarige leeftijd bij een Amsterdamse jeugdvereniging voor het eerst een keu beet pakte heeft sindsdien dit spelattribuut nooit meer in de steek gelaten. In 1965 kwam Ad met zijn gezin in Apeldoorn wonen en werd hij op 1 augustus dat jaar lid van de KNBB-vereniging 'Apeldoornse Boys'. Hier maakte hij kennis met biljarten op hoger niveau, waardoor zijn interesse in het spel aanwakkerde en hij uitgroeide tot een gedreven biljarter.
Na 12 jaar Apeldoornse Boys verplaatste hij zijn praktijkpassie naar b.v. Centraal Beheer, dat toen met Herman Bloemzaad en Dick Konijnenberg een volwaardig C1-team kon inschrijven in de hoogste klasse van de landscompetitie. Inmiddels verhuisd naar Vaassen lukte het b.v. T.O.G. uit Epe hem met hetzelfde doel binnen te halen. Maar dit C1-team was vanwege overlijden van een teamlid slechts een kort bestaan toegemeten. In 1990 kwam de Vaassense b.v. 't Centrum in beeld, waar hij al zijn kwaliteiten tentoon kon spreiden.